Nezaměstnaný absolvent - Chodím do práce v Pardubickém kraji

loga-eu

Tento projekt je spolufinancován 

z Evropského sociálního fondu

a státního rozpočtu České republiky.

Nezaměstnaný absolvent

 

Specifika nezaměstnaného absolventa

Kdy student přestává být studentem?

trida2Pro středoškolské studenty je tím posledním „studentským" dnem den, který je zároveň posledním dnem letních prázdnin (tedy 31. srpen). U vysokoškoláků je tato doba kratší – trvá jen měsíc po měsíci, v němž bylo oficiálně ukončeno studium (tj. po státní závěrečné zkoušce). Student - maturant přestává být žákem školy den následující po úspěšném ukončení studia (složení maturitní zkoušky v řádném termínu). Zdravotní pojištění za studenta platí stát do 31. 8. příslušného kalendářního roku, a to pouze za předpokladu, že neodpracuje (ať v pracovním poměru či v dohodách sjednaných mimo pracovní poměr) celý kalendářní měsíc. V případě, že odpracuje pouze části měsíce, je to v pořádku a plátcem zdravotního pojištění je stát.

 

Evidence na ÚP

urad-pracePokud se na úřad práce přihlásíte do tří pracovních dnů od ukončení studia, budete zaevidováni ode dne následujícího po vypršení lhůty, dokdy jste byli považováni za studenty. Při pozdější registraci budete zaevidováni až v den podání žádosti o zprostředkování zaměstnání.

Žádost o zprostředkování zaměstnání je nutno podat pouze osobně, zaslání žádosti poštou nebo elektronicky zákon neumožňuje.

Do doby, než se na úřad přihlásíte (není-li to do tří pracovních dnů), se však na vás vztahují stejné povinnosti, jako na osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP). Pokud například prodleva mezi odnětím statutu studenta a přihlášením do evidence ÚP činí více než jeden kalendářní měsíc a vy jste mezitím nevykonávali žádné zaměstnání, z něhož by vám bylo odváděno zdravotní pojištění, pak je nutné toto pojištění zaplatit z vlastních prostředků.

 

Práva nezaměstnaného absolventa

Uchazeč o zaměstnání má právo 

 • na zprostředkování zaměstnání, tj. na vyhledávání vhodného zaměstnání, poradenství a poskytování informací o pracovních příležitostech

 • na podporu v nezaměstnanosti při splnění zákonem stanovených podmínek

 • na zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání, pokud ji potřebuje

 • na pracovní rehabilitaci, pokud je osobou se zdravotním postižením

Vhodným zaměstnáním je zaměstnání:

a) které zakládá povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti,
b) jehož délka pracovní doby činí nejméně 80 % stanovené týdenní pracovní doby,
c) které je sjednáno na dobu neurčitou, nebo na dobu určitou delší než 3 měsíce a
d) které odpovídá zdravotní způsobilosti fyzické osoby a pokud možno jeho kvalifikaci, schopnostem, dosavadní délce doby zaměstnání, možnosti ubytování a dopravní dosažitelnosti zaměstnání.


 

Povinnosti nezaměstnaného absolventa

Mezi povinnosti nezaměstnaného absolventa patří:

 • poskytovat úřadu práce potřebnou součinnost při zprostředkování zaměstnání a řídit se jeho pokyny (např. projednat doporučené zaměstnání ve lhůtě stanovené úřadem práce, dostavit se na úřad práce ve stanoveném termínu)

 • sdělit úřadu práce údaje o svých zdravotních omezeních v rozsahu potřebném pro vyhledání vhodného zaměstnání, rekvalifikaci a pro stanovení vhodné formy pracovní rehabilitace

 • podrobit se na žádost úřadu práce vyšetření za účelem posouzení svého zdravotního stavu a vydání lékařského posudku

 • oznámit úřadu práce výkon nekolidujícího zaměstnání bez ohledu na výši měsíčního výdělku nebo odměny při podání žádosti o zprostředkování zaměstnání nebo nejpozději v den nástupu k výkonu této činnosti (např. i brigáda za 50 Kč – jakýkoliv příjem hlásit ÚP). Ve lhůtě stanovené úřadem práce je povinen dokládat výši měsíčního výdělku nebo odměny.

 • oznámit osobně nebo písemně úřadu práce nejpozději do 8 kalendářních dnů změny skutečností rozhodných pro zařazení nebo vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání (např. důvody, pro které jste se nedostavili na úřad práce ve stanoveném termínu, změnu bydliště, změnami se rozumí ale i např. změna zdravotní pojišťovny, změna rodinného stavu apod.)

 

Rekvalifikace a její výhody

Rekvalifikací se rozumí získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování nebo obnovování. Za rekvalifikaci se považuje i získání kvalifikace pro pracovní uplatnění fyzické osoby, která dosud žádnou kvalifikaci nezískala.

Následující odkaz vás uvede hlouběji do problematiky rekvalifikací – jako jsou podmínky pro zařazení do rekvalifikačního kurzu, úhrada nákladů, podpora při rekvalifikaci a v neposlední řadě výběr a zařazení zájemců o rekvalifikaci.

Nezaměstnaný absolvent v evidenci ÚP

Ilustrační foto: Úřad práce foto: HN - René VolfíkIlustrační foto: Úřad práce foto: HN - René VolfíkPodpora v nezaměstnanosti se uchazeči o zaměstnání, který splní podmínky pro nárok na ni, vyplácí po podpůrčí dobu:

 • 5 měsíců u uchazečů o zaměstnání do 50 let věku,
 • 8 měsíců u uchazečů o zaměstnání nad 50 a do 55 let věku
 • 11 měsíců u uchazečů o zaměstnání nad 55 let věku.

Sazba podpory v nezaměstnanosti činí první 2 měsíce podpůrčí doby 65 %, další 2 měsíce 50 % a po zbývající podpůrčí dobu (tj. jeden, čtyři nebo sedm měsíců v závislosti na věku uchazeče o zaměstnání) 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku uchazeče o zaměstnání, kterého dosáhl v posledním zaměstnání, nebo jeho vyměřovacího základu (pokud podnikal jako osoba samostatně výdělečně činná), a to přepočteného na 1 kalendářní měsíc.

Výše podpory v nezaměstnání

Maximální možná podpora v nezaměstnanosti pro rok 2015 je 14.604 Kč.

Při rekvalifikaci je v roce 2015 maximální možná podpora 16.367 Kč.

Podpora pro všechny absolventy je vyplácena pouze když splní podmínky - za poslední 2 roky musí být alespoň 12 měsíců důchodově pojištěn. Zjednodušeně řečeno, alespoň rok za poslední dva roky jste si ze mzdy platili sociální pojištění – rok nemusí být bez přerušení, lze například pracovat měsíc – pauza – pracovat dva a půl měsíce – pauza atd.)


 

Ukončení vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání

Úřad práce uchazeči o zaměstnání ukončí vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání dnem

 • kdy nastala některá ze skutečností bránících zařazení nebo vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, s výjimkou skutečností – uchazeč o zaměstnání je uznán dočasně neschopným práce, pobírá peněžitou pomoc v mateřství v době před porodem a 6 týdnů po porodu; a to na základě osobního nebo písemného oznámení uchazeče o zaměstnání,

 • nástupu do zaměstnání na základě oznámení uchazeče o zaměstnání, a to nejpozději do 8 kalendářních dnů,

 • doručení písemné žádosti uchazeče o zaměstnání o ukončení vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání,

 • nástupu výkonu trestu odnětí svobody, nástupu výkonu ochranného opatření zabezpečovací detence, následujícím po dni úmrtí uchazeče o zaměstnání nebo dnem následujícím po prohlášení uchazeče o zaměstnání za mrtvého, následujícím po uplynutí 6 měsíců ode dne vzetí uchazeče o zaměstnání do vazby; zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání, pokud úřad práce dodatečně zjistil, že uchazeč o zaměstnání nebyl způsobilý být účastníkem právních vztahů podle zákona o zaměstnanosti nebo dnem pozbytí této způsobilosti,

Vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání

Úřad práce uchazeče o zaměstnání z evidence uchazečů o zaměstnání rozhodnutím vyřadí, jestliže

 • nastala některá ze skutečností bránících zařazení nebo vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, s výjimkou skutečností – uchazeč o zaměstnání je uznán dočasně neschopným práce, vykonává trest odnětí svobody, vykonává ochranné opatření zabezpečovací detenci nebo je ve vazbě, pobírá peněžitou pomoc v mateřství v době před porodem a 6 týdnů po porodu; a uchazeč o zaměstnání nesplní oznamovací povinnost nejpozději do 8 kalendářních dnů,
 • bez vážných důvodů neoznámí výkon nekolidujícího zaměstnání při podání žádosti o zprostředkování zaměstnání nebo nejpozději v den nástupu k výkonu této činnosti; neoznámí osobně nebo písemně nejpozději do 8 kalendářních dnů důvody, pro které se nedostavil na úřad práce nebo na kontaktní místo veřejné správy ve stanoveném termínu; neoznámí osobně nebo písemně nejpozději do 8 kalendářních dnů další skutečnosti, které mají vliv na zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání,
 • není podle lékařského posudku schopen plnit povinnost součinnosti s úřadem práce při zprostředkování zaměstnání,
 • zrušil svůj souhlas se zpracováním osobních údajů,
 • vykonává nelegální práci. 

 

Dále uchazeče o zaměstnání úřad práce z evidence vyřadí rozhodnutím, jestliže bez vážného důvodu 

 • odmítne nastoupit do vhodného zaměstnání,

 • odmítne nastoupit na dohodnutou rekvalifikaci nebo neplní povinnosti související s rekvalifikací, odmítne nabídku na rekvalifikaci,

 • neposkytne součinnost při vypracování individuálního akčního plánu, jeho aktualizaci nebo vyhodnocování anebo neplní podmínky v něm stanovené,

 • odmítne se podrobit vyšetření svého zdravotního stavu, psychologickému vyšetření,

 • maří součinnost s úřadem práce.

V těchto případech může být uchazeč o zaměstnání znovu zařazen do evidence uchazečů o zaměstnání nejdříve po uplynutí doby 6 měsíců ode dne tohoto vyřazení, a to na základě nové písemné žádosti o zprostředkování zaměstnání.


Uchazeč o zaměstnání maří součinnost, jestliže

 • je podle lékařského posudku schopen plnit povinnosti vůči úřadu práce, a přesto je neplní,

 • neprojedná doporučené zaměstnání ve lhůtě stanovené úřadem práce,

 • nedostaví se na úřad práce nebo na kontaktní místo veřejné správy ve stanoveném termínu bez vážných důvodů,

 • nesdělí úřadu práce údaje o svých zdravotních omezeních v rozsahu potřebném pro vyhledání vhodného zaměstnání, rekvalifikaci a pro stanovení vhodné formy pracovní rehabilitace, a dále nesdělí, zda je osobou se zdravotním postižením;

 • nedoloží lékařským posudkem registrujícího praktického lékaře pracovní omezení ze zdravotních důvodů, 

 • na žádost úřadu práce se nepodrobí vyšetření za účelem posouzení zdravotního stavu a vydání lékařského posudku, pokud žádá o zabezpečení pracovní rehabilitace, poskytnutí příspěvku na vytvoření chráněného pracovního místa, uvádí zdravotní důvody, které mu brání v plnění povinností uchazeče o zaměstnání nebo v nástupu na rekvalifikaci, nebo pokud jde o posouzení vhodnosti doporučeného zaměstnání z hlediska jeho zdravotní způsobilosti,

 • jiným jednáním zmaří zprostředkování zaměstnání nebo nástup do zaměstnání.

 

Osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP)

Osoba bez zdanitelných příjmů je osoba, která má trvalý pobyt na našem území, ale není však zaměstnancem, nemá příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, ani nepatří do kategorie, za kterou platí pojistné stát, a uvedené skutečnosti trvají celý kalendářní měsíc.

Povinnosti OBZP

Podle zákona č. 48/1997 Sb., v platném znění, je pojištěnec povinen do osmi dnů ode dne, kdy se stal OBZP, oznámit tuto skutečnost příslušné zdravotní pojišťovně. Za nesplnění této povinnosti může být uložena pokuta, a to až do výše 10 000 Kč. Pokutu je možno uložit do jednoho roku ode dne, kdy zdravotní pojišťovna zjistila nesplnění oznamovací povinnosti, nejdéle však do tří let od doby, kdy oznamovací povinnost měla být splněna.

Platba pojistného OBZP

OBZP je povinna platit sama měsíčně pojistné ve výši vypočtené jako 13,5 % z minimálního vyměřovacího základu, kterým je minimální mzda platná v měsíci, za který se pojistné platí (aktuálně je minimální mzda 8500Kč, 13,5 procenta je 1148Kč měsíčně).

Pojistné OBZP je splatné od prvního dne kalendářního měsíce, za který se platí, do osmého dne následujícího kalendářního měsíce. Připadne-li poslední den splatnosti na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den.

Agentury práce

pracovni-agentura

Agentury práce jsou právnické nebo fyzické osoby, které mají povolení k příslušné formě zprostředkování zaměstnání, udělené generálním ředitelstvím úřadu práce (lze dohledat na Portálu MPSV). Zprostředkování zaměstnání mohou agentury práce provádět bezplatně nebo jako podnikatelskou činnost za úhradu. Úhrada však nemůže být požadována od fyzické osoby, které je zaměstnání zprostředkováno. Agentury práce mohou provádět zprostředkování zaměstnání nejen na území České republiky.

Pracovní právo stanovuje tři základní formy zprostředkování zaměstnání agenturami práce:

 • vyhledání zaměstnání pro fyzickou osobu o práci se ucházející,

 • vyhledání vhodných zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovníky,

 • zaměstnávání fyzických osob za účelem výkonu jejich práce pro uživatele – jinou právnickou nebo fyzickou osobu, která práci přiděluje a dohlíží na její provedení.

Agentura práce je povinna sjednat pojištění záruky pro případ svého úpadku, na základě něhož vzniká dočasně přidělenému zaměstnanci právo na plnění v případě, kdy mu agentura práce z důvodu svého úpadku nevyplatila mzdu. 


 

Navigace

 

Kontakt

logo-rrapkRegionální rozvojová agentura Pardubického kraje
náměstí  Republiky 12, 530 21 Pardubice

Pro případný zájem o zapojení se do projektu můžete využít níže uvedené kontakty:

Ing. Jarmila Krejčí - projektový manažer

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., +420 466 053 913

Mgr. Petra Srdínková - manažer aktivity č. 02

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., +420 466 053 914